เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสามโคก เริ่มต้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2531 ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก เป็นโรงพยาบาลสามโคก สาขาโรงพยาบาลปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรตามแบบแปลน เลขที่ 661 บนเนื้อที่ 32 ไร่ 40 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาคจาก นายเบี้ยว พยัคฆาจ ปัจจุบันได้ได้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสามโคก" และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2539 ปีงบประมาณ 2537 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้
1. อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง   จำนวน 1 หลัง
2. โรงซักฟอกและโรงเก็บรถ   จำนวน 1 หลัง
3. อาคารบ้านพักข้าราขการระดับ 3-4   จำนวน 1 หลัง
4. อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6   จำนวน 1 หลัง
5. อาคารบ้านพักขาราชการระดับ 1-2   จำนวน 1 หลัง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2539 ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมาเบิดให้บริการแก่ประชาชนที่ อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยให้บริการเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงเป็นต้นมา ทำให้การบริการต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณงบลงทุนจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวนเงิน 7,249,500 บาท เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียงตามแบบเลขที่ 2371/2530 กองแบบแผนสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างเสร็จ พ.ศ 2551
วิสัยทัศน์
เครือข่ายบริการสุขภาพในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินปและการส่งต่อ
ค่านิยม
เครือข่ายมุ่งมั่น บริการเป็นมิตร พร้อมช่วยชีวิต ใกล้ชิตประชาชน
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการสร้างสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งความเป็นเมืองพื้นที่อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลและสุขภาพองค์รวมที่เชื่อมโยงสู่ชุมชน ครัวเรือน และบุคคลตามความหลากหลายวัฒนธรรม
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ และแบบบูรณาการ
4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ